reklam

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2023 yılı boyunca, aracı kurumlarca düzenlenen 9 konferans ve Şişecam Yatırımcı İlgileri ünitesi tarafından organize edilen Reverse Roadshow aracılığıyla, 140 varlık idare şirketinden %66?sı yabancı ve %48?i pay senedi odaklı olmak üzere, toplam 180 yatırımcı ve 8 analist ile görüşülmüştür. Bunun yanı sıra 202 analist ve yatırımcı ile münferiden telekonferans görüşmeleri ve fiziki toplantılar gerçekleştirilmiştir. 2023 yarı yıl finansal sonuçlarının yayınlanmasını takiben düzenlenen web yayını da dikkate alındığında, yıl başından bu yana erişim sağlanan paydaş sayısı 470 düzeyinde gerçekleşmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

reklam

Özel denetçi talebi sayısı

Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

1.3. Genel Kurul

Prensip 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124694
Genel konsey toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Evet/Genel Heyet Toplantı evraklarının eş vakitli olarak İngilizcesi de yayınlanmaktadır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu nitelikte süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlantılı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2023 yılı içinde tüm alakalı taraf süreçleri ve süreç asılları toplu olarak İdare Konseyi?na sunulmuştur. Bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Heyet onayına sunulması gereken rastgele bir alakalı taraf süreci yahut değerli nitelikte süreç olmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114513
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı Bağlantıları Kısmı / Kurumsal Kimlik ve İdare / Kurumsal İdare / Kurumsal İdare Siyasetleri / Bağış Politikası
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/350694
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur numarası
15
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel Konsey, menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları

En büyük hisse sahibinin iştirak oranı
% 51,06
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat unsurunun numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
www.sisecam.com.tr / Yatırımcı Bağları / Kurumsal Kimlik ve İdare / Kurumsal İdare / Kurumsal İdare Siyasetleri / Kar Dağıtım Politikası
İdare heyetinin genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel heyet gündem unsuruna ait tutanak metni
Kar hissesi dağıtılmıştır.
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Bildirim İçeriği

Genel Konsey Toplantıları

Genel Şura Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel şura toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağlantısı
29/03/2023 % 68,05 % 0,03 % 68,08 (*) (*) Bulunmamaktadır. 636 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129540

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans amaçlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Lideri ve Genel Müdür bildirisinde yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
www.sisecam.com adresinde Yatırımcı Bağlantıları Kısmı / Kurumsal İdare / Kurumsal İdare Siyasetleri / Üst Seviye Yönetici Fiyat Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öteki tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Finansal tabloların 37 No?lu Bağlantılı Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Konseyine Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 66 % 33 7 4
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 31 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 50 8 8
Öteki (Other) Topluluk Performans İdaresi Komitesi % 100 % 50 5 4
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi % 100 % 25 4 4
Öbür (Other) Toplumsal Sorumluluk Komitesi % 100 % 33 6 4

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
26 Aralık 2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Prof. Dr. Ahmet Kırman İdare Şurası Lideri ve TTK?nın 367 ve 370. Unsurları ile Temel Mukavele?nin 11/2 hususu uyarınca murahhas üye olarak görevlendirilmiş olup Hasan Cahit Çınar ise Yönetim Kurulu Lider Vekili olarak görevlendirilmiştir.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
35 adet rapor
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Faaliyet raporunun Risk İdaresi ve İç Kontrol Faaliyetleri bölümü
Yönetim kurulu liderinin adı
Prof. Dr. Ahmet Kırman
İcra lideri / genel müdürün adı
Mustafa Görkem Elverici
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152562
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
www.sisecam.com adresinde Yatırımcı Münasebetleri Kısmı / Kurumsal İdare / Kurumsal İdare Politikaları / Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
3 kişi olup, oranı %33?tür
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Prof. Dr. Ahmet Kırman İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 14/04/2006 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Hasan Cahit Çınar İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/09/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Can Yücel İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/01/2022 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Sezgin Lüle İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2021 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Prof. Dr. Şener Oktik İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2020 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Ahu Serter İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2022 İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Dinç Kızıldemir İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Dilek Duman İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/04/2022 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
Gül Ayşem Sargın İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2021 www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120652 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
www.sisecam.com.tr Yatırımcı Bağlantıları Kısmı / Kurumsal Kimlik ve İdare / Kurumsal İdare / Kurumsal İdare Siyasetleri / Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
62
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Şişecam etik ve bildirim sınırı Ethics Hotline, ihbar sınırı konusunda çalışan bağımsız bir hizmet sağlayıcı tarafından takip edilmekte olup, gelen ihbarlar Etik Heyet?da bedellendirilmektedir. İş etiği kurallarını ihlal bildirimlerinin değerlendirilmesini sağlamaktan Etik Konsey Lideri (Etik Şura?a başkanlık eden Yönetim Kurulu Üyesi) sorumludur.
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
https://ethicshotline.sisecam.com Türkiye/0800 621 2393, ABD/1 800 508 1753, Almanya/0800 180 0655, Avusturya/0800 017855, Bosna Hersek/080 083 067, Bulgaristan/0800 46 269, Çin/400 120 0275, Gürcistan/0800 10 02 50, Hindistan/000 800 919 0261, Hollanda/0800 022 2904, İtalya/800 828 488, İspanya/900 876 290, Macaristan/80 088 538, Mısır/0800 006 0316, Romanya/0800 360 147, Rusya/8 800 301 85 34, Slovakya/0800 601 478, Ukrayna/ 0800 801 480
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
İlgili iç düzenlemelerin kamuya açık kontağı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Topluluk genelinde her düzeyden çalışma arkadaşımızın idareye iştirakini garanti altına almayı amaçlayan yaklaşımlar yapılandırılmıştır. Çalışanlar ile tesirli bir diyaloğu tesis eden bağlantı kanallarının açık tutulması ve bu kanalların kullanımına yönelik manilerin ortadan kaldırılması temel alınmıştır. Bu doğrultuda “Genel Müdüre Mesaj” ve “NAR Teklif Sistemi” uygulamaları kullanılmaktadır. Ayrıyeten, tertipli olarak Küresel Çalışan Bağlılığı Anketi yürütülmekte, ilaveten yılda iki kere yapılmakta olan ?CEO Talks? aktifliği ve işlevler bazında gerçekleştirilen ?CEO Gatherings? etkinliklerinin öncesi ve esnasında çalışanlara soru ve tekliflerini Genel Müdür ile direkt paylaşma imkânı sağlanmaktadır. 2024 yılı prestijiyle kurulan ?Genç İstişare Heyeti? kapsamında Şişecam tesislerinin bulunduğu coğrafyaları ve farklı işlevleri temsilen seçilmiş olan çalışanlar, Şişecam İcra Kurulu üyeleri ile bir ortaya gelerek çalışma şartları ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare heyetinin rolü
Şişecam kilit konumlar için yedekleme planlaması uygulamasını Yönetim Kurulu nezaretinde yönetmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
www.sisecam.com.tr adresinde Sürdürülebilirlik / Siyasetler / İnsan Kaynakları Politikası
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
www.sisecam.com adresinde Yatırımcı Alakaları Kısmı / Kurumsal İdare / Kurumsal İdare Siyasetleri / İnsan Hakları Siyaseti ve Misillemenin Önlenmesi Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
12
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
www.sisecam.com adresinde Yatırımcı Bağları Kısmı / Kurumsal İdare / Kurumsal İdare Siyasetleri / İş Etiği Kuralları
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
www.sisecam.com adresinde Hakkımızda / Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Ayrıyeten, www.sisecam.com adresinde / Sürdürülebilirlik / Raporlama / Sürdürülebilirlik Raporu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla uğraş için alınan önlemler
www.sisecam.com adresinde Yatırımcı Münasebetleri Kısmı / Kurumsal İdare / Kurumsal İdare Siyasetleri / Rüşvet ve Yolsuzluk ile Gayret Politikası

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare prensibinde talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
https://www.sisecam.com.tr/ linkinden tüm bilgilere Yatırımcı Münasebetleri sekmesi altındaki ilgili kısımlardan erişilebilir.
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahibi bulunmamaktadır. Paydaşlık yapısı www.sisecam.com.tr / Yatırımcı İlgileri Kısmı / Kurumsal Kimlik ve İdare / Paydaşlık Yapısı kısmında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe, İngilizce, Boşnakça, Bulgarca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Romence, Rusça, Slovakça.
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Finansal tabloların 2 no’lu dipnotu
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Finansal tabloların 23. Karşılıklar, Şartlı Varlık ve Yükümlülükler dipnotunda açıklanmıştır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunun Kurumsal Toplumsal Sorumluluk kısmında açıklanmıştır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama devrinde fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2023 Yılında 12 fiziki toplantı gerçekleştirmiş, toplamda 134 karar almıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
En az 5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne halde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı İlgileri / Kurumsal İdare ve Kimlik / Temel Mukavele 10. Unsur Ayrıyeten bahse ait şirket içi düzenleme (Şişecam Topluluğu Kurumsal İdare Yönetmeliği) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir.
Üyelerin şirket dışında öteki vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Üst hudut tanımlanmamış olmakla beraber üye seçimlerinde adayın Şirket dışındaki vazifeleri dikkate alınarak adaylık kabul edilir yahut edilmez. Kurumsal İdare Komitesi bu konuda bir kıymetlendirme yaparak İdare Heyeti?na sunmaktadır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
Faaliyet raporunun Kurumsal İdareye Ait Ek Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Kamuya açıklanmış yazılı çalışma asıllarının duyurulduğu KAP açıklama teması bulunmamakla birlikte, web sitesinde www.sisecam.com.tr adresinde Yatırımcı Bağlantıları / Kurumsal Kimlik ve Yönetim altında Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Asılları bulunabilir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Sezgin Lüle Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Hande Özbörçek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Dinç Kızıldemir Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Prof. Dr. Şener Oktik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Sezgin Lüle Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Başka (Other) Topluluk Performans İdaresi Komitesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öbür (Other) Topluluk Performans İdaresi Komitesi Dinç Kızıldemir Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öbür (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Gül Ayşem Sargın Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Ahu Serter Hayır (No) –
Başka (Other) Sürdürülebilirlik Komitesi Can Yücel Hayır (No) –
Öbür (Other) Toplumsal Sorumluluk Komitesi Prof. Dr. Ahmet Kırman Evet (Yes) –
Öbür (Other) Toplumsal Sorumluluk Komitesi Gül Ayşem Sargın Hayır (No) –
Öbür (Other) Toplumsal Sorumluluk Komitesi Prof. Dr. Şener Oktik Hayır (No) –

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254663

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/turk-sise-cam/kap-haberi/333456

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!