reklam

HUN YENİLENEBİLİR GÜÇ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

HUN YENİLENEBİLİR GÜÇ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar aktüel olarak iştirakin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

reklam

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Konsey gündeminin açık biçimde tabir edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde iştirak bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine iştirakin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel şurada bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare heyetini bilgilendirmiştir.
X Bu biçimde bir süreç bildirimi kelam konusu olmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili öbür şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel konsey toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel konsey gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
X Genel konsey gündeminde bağışlar hakkında farklı bir unsur yer almıştır. Yapılan rastgele bir bağış ya da yardım bulunmamakta olup, genel şura bilgilendirme dokümanında bu konuya değinilmiştir.
1.3.11 – Genel Şura toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X Temel mukavele uyarınca Şirket?in sermayesini temsil eden hisselerin 100.000.000(yüzmilyon) Adedi A Kümesi (imtiyazlı) nama yazılı, 480.000.000 (dörtyüzseksenmilyon) adedi B Kümesi (imtiyazsız)hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A kümesi nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve olağan/olağanüstü genel şura toplantılarında her bir A Kümesi hisse sahibine yahut vekiline 5 (beş),(B) Kümesi hisse sahibine yahut vekiline 1 (bir) oy hakkı verme imtiyazı bulunmaktadır.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet ilgisini de getiren karşılıklı iştirak ilgisi içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Şurası?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Şirketimizin beraberinde hakimiyet bağlantısını de getiren karşılıklı iştirak bağlantısı bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel kararlar çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel konsey tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım yöntem ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – Yönetim kurulu, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile paydaşlık menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak halde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Şirket internet sitemizde yer alan bilgiler Türkçe olarak sunulmaktadır. Lakin önümüzdeki devirlerde sitedeki bilgilerin Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak halde İngilizce sunulması için çalışmalar yapılacaktır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve gerçek halde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve uygun niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata ters ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere metotlar uygulanmıştır.
X 2023 yılı içerisinde menfaat sahiplerinin çıkarlarıyla çatışan değerli bir karar alınmadığı kanaatinde olunduğundan bir anket/konsültasyon çalışması yapılması gereği hissedilmemiştir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmaktadır ve Şirket’in Etik Davranış Kurallarında, Şirket ile Çalışan alakaları kısmında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik temel prensibi yer almaktadır. Lakin, İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan iç yönetmeliğinde kilit yöneticiler için bir halefiyet programı bulunmamaktadır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X Şirket’in İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan siyaseti altında genel bilgi yer almaktadır. Çalışan talepleri doğrultusunda çalışanın talep edilen eğitimlere katılması sağlanmaktadır.
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere bahislerde çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X İç bağlantı süreci ile çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlara bildirilmektedir. Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu kontrat yapılmadığından bu bağlamda şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır.
3.3.6 – Vazife tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makûs muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, gayeler, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının aktif bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu mukavele yapılmadığından bu bağlamda şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır. Öbür yandan, bahsi geçen bahislerde engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X Müşteri memnuniyetine yönelik sistematik bir ölçüm sistemi olmamakla birlikte, müşteri memnuniyetinin sağlanması Şirketin öncelikli amaçlarındandır.
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- İştirak, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE HEYETİNİN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare konseyinin şirketin stratejik maksatlarını tartışarak onayladığını, gereksinim duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE HEYETİNİN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı bağları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.
4.3. İDARE HEYETİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare konseyinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir gaye belirleyerek bu maksada ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.
X İdare Heyetimiz nezdinde bilgi birikimi, deneyim ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket’in faaliyetlerine ve İdare Konseyi’nin faal çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmekle bir arada, mevcut idare heyetimizde bayan üye bulunmamaktadır.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün yönetim kurulu üyelerinin, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – Yönetim kurulu, gündemde yer alan mevzularla ilgili bilgi ve dokümanların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir mühlet tanımlamıştır.
X Bu tarafta bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki mevzu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir müddet öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. İdare Heyetinin faal çalışmaları da dikkate alınarak yakın vakitte bu bahiste bir tanımlama yapılmasına muhtaçlık duyulmamaktadır.
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare konseyine bildiren üyenin görüşleri öbür üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu istikamette bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 – İdare heyetinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – Yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm hususların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek biçimde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında diğer misyonlar alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel heyet toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Yönetim Kurulu üyelerinin iş tecrübeleri ve sektörel deneyimlerinin İdare Konseyi?na kıymetli katkısı münasebetiyle Şirket dışında öbür vazifeler alması sınırlandırılmamıştır.Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. İdare şurasının aktif çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal idare açısından rastgele bir olumsuz durum oluşturmadığı bedellendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir yönetim kurulu üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X İdare Konseyimizin yapılanması nedeniyle her bir üyenin sırf bir komitede misyon alması mümkün olmamaktadır. Komitelerin başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri ortasından seçilmesi gerekliliğine istinaden, oluşturulması gereken komite sayısı da dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede misyon almaktadırlar.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Bu tarafta alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – Yönetim kurulu, sorumluluklarını tesirli bir biçimde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Yönetim Kurulu düzeyinde bu hususta özel bir çalışma bulunmamakta olup, bahisle ilgili en yeterli uygulamalar araştırılmaktadır.
4.6.4 – Şirket, yönetim kurulu üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kuralları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla şahsî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X 2023 yılı Olağan Genel Şura?da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel halde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Şahsî bilgilerin kapalılığı açısından değerli görülen husus hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257755

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/hun-yenilenebili/kap-haberi/333982

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!