reklam

HUN YENİLENEBİLİR GÜÇ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

HUN YENİLENEBİLİR GÜÇ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

reklam

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131289
Genel şura toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bu nitelikte bir süreç bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116759 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116760
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir süreç bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal-Politikalar-Bağış ve Yardım Sponsorluk Politikası
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142001
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur numarası
Md. 10
Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142001
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
“Esas mukavele uyarınca Şirket?in sermayesini temsil eden hisselerin 100.000.000(yüzmilyon) Adedi A Kümesi (imtiyazlı) nama yazılı, 480.000.000 (dörtyüzseksenmilyon) adedi B Kümesi (imtiyazsız) hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. A kümesi nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve olağan/olağanüstü genel heyet toplantılarında her bir A Kümesi hisse sahibine yahut vekiline 5 (beş),(B) Kümesi hisse sahibine yahut vekiline 1 (bir) oy hakkı verme imtiyazı bulunmaktadır.” A Kümesi Hisselerin sahibi Koray Holding A.Ş.’dir.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 35,24
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele hususunun numarasını belirtiniz.
Genişletilmemiştir.
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal-Politikalar-Kar Hissesi Dağıtım Politikası
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım halini belirten genel heyet gündem hususuna ait tutanak metni
Gündem Husus 6: 13.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Hun Yenilenebilir Güç Üretim A.Ş. tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) temel alınarak hazırlanan ve BM Bağımsız Kontrol A.Ş. Tarafından denetlenen, 1 Ocak ? 31 Aralık 2022 hesap periyoduna ait finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Heyet onayına sunulması uygun görülmüştür. Kelam konusu finansal tablolar ile Hun Yenilenebilir Güç Üretim A.Ş.?nin Vergi Usul Kanunu (VUK) kararlarına uygun olarak tutulan kayıtlara nazaran oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda TFRS?ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran 170.585.131,00 TL ana iştirake ilişkin net devir karı, VUK kayıtlarına nazaran ise 70.524.360,70 TL cari yıl net devir ziyanı bulunduğu görülerek Sermaye Piyasası Mevzuatı kararlarına nazaran hazırlanan 2022 yılı mali tablolarda periyot karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu kararlarına nazaran hazırlanan 2022 yılı mali tablolarda devir ziyanı oluştuğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması, teklifi Genel Kurul’un onayına sunulmuştur ve kar dağıtılmaması teklifi Genel Kurul’da onaylanmıştır.
İdare heyetinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142001
Bildirim İçeriği

Genel Heyet Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Heyet Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel heyet toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının alakalı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel heyet bildiriminin bağlantısı
27/04/2023 0 % 67,6 % 67,6 % 0 Yatırımcı İlişkileri-Genel Konsey – – 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131289

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
5-ORGANİZASYON YAPISI VE ŞEMASI- 5.2.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-5.2.1.Denetim Komitesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
5-ORGANİZASYON YAPISI VE ŞEMASI- 5.2.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-5.2.2.Kurumsal İdare Komitesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut bölümün adı)
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında İdare Konseyi’nin yapılanması gereği farklı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturamadığından bu komitenin misyonlarının Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
5-ORGANİZASYON YAPISI VE ŞEMASI- 5.2.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-5.2.3.Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut bölümün adı)
Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında İdare Şurası’nın yapılanması gereği farklı bir Fiyat Komitesi oluşturamadığından bu komitenin misyonlarının Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirildiği açıklanmaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, TEMELLER VE POLİTİKALAR
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Kurumsal-Politikalar-Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
8.İLİŞKİLİ TARAF SÜREÇLERİ -Üst Seviye Yöneticelere Sağlanan Menfaatler
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Heyeti Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Şurasına Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 9 9
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 100 % 67 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 100 % 100 2 2

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Yönetim kurulu üyeleri ortasında yetki bölümü yapılmamıştır.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER,ESASLAR VE POLİTİKALAR-Risk İdaresi Siyasetleri, İç Denetim Sistemi ve Mevzuata Uyum
Yönetim kurulu liderinin adı
Orhun Kartal
İcra başkanı / genel müdürün adı
Genel Müdür: Oruç Burak Kavuncu
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdür birebir kişi olmadığından KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Sermayenin%25’ini aşan bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
İdare Konseyimiz nezdinde bilgi birikimi, deneyim ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket’in faaliyetlerine ve İdare Heyeti’nin aktif çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmekle bir arada, mevcut idare heyetimizde bayan üye bulunmamaktadır.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
0/%0
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Orhun Kartal İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/12/2014 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Oruç Burak Kavuncu İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/12/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
İlker Hakan Kayhan İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/12/2021 – Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Hasan Recai Anbarcı İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/12/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016030 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Kadir Kırhan Uluçay İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/07/2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174216 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal-Politikalar-Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
0
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Menfaat sahiplerinin, Şirketimizde bulunan yatırımcı münasebetleri kısmı aracılığı ile mevzuata karşıt uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri Kontrolden Sorumlu Komite?ye iletilmek üzere sunmaları mümkündür.
Şirketin ihbar sistemine erişim bilgileri
0212 269 08 22 /05345016752 info@hunyenilenebilirenerji.com yatirimciiliskileri@hunyenilenebilirenerji.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal-Politikalar-Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Genel Müdür – Kurumsal İdare Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare şurasının rolü
Şirketin İnsan Kaynakları Politkası’nın oluşturulması ve uygulanması konusunda gerekli dayanağı sunmak.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Kurumsal-Politikalar-İnsan Kaynakları Politikası
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Kurumsal-Politikalar-İnsan Kaynakları Politikası-Etik İlkeler
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
0
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Kurumsal -Politikalar-Etik İlkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
Kurumsal -Politikalar-Etik İlkeler
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Kurumsal-Politikalar-Rüvet ve Yolsuzlukla Çaba Politikası

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir formda hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Kurumsal-Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
“5. TERTİP YAPISIVE ŞEMASI- 5.1.2.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları “
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
5. ORGANİZASYON YAPISIVE ŞEMASI-5.2.Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) İdare konseyinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
5. TERTİP YAPISI VE ŞEMASI, 5.1. Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini değerli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
7.4.Şirketin Faaliyetlerini Etkileyebilecek Değerli Bildiri ve Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
7. 6.Davalara Ait Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Bu türlü bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
4. Bağlı iştiraklere ait bilgiler
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ASILLAR VE POLİTİKALAR

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
42
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 77
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Bu istikamette bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki bahis ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir müddet öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Bu istikamette bir belirleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında öbür misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
“Yönetim Kurulu üyelerinin iş tecrübeleri ve sektörel deneyimlerinin İdare Konseyi’ne değerli katkısı hasebiyle Şirket dışında diğer misyonlar alması sınırlandırılmamıştır.Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. İdare heyetinin faal çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal idare açısından rastgele bir olumsuz durum oluşturmadığı bedellendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.”
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
5-YÖNETİM KURULU- 5.2. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004011
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Hasan Recai Anbarcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Kadir Kırhan Uluçay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Hasan Recai Anbarcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Kadir Kırhan Uluçay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Dilara Kartal Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Hasan Recai Anbarcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Kadir Kırhan ULuçay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257754

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/hun-yenilenebili/kap-haberi/333983

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!