reklam

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

reklam

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) hususları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Risk ve Fırsat çalışması yapılmıştır. Sonuçları 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda yayınlanacaktır.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin “İnsan Kaynakları ve İşçi Yedekleme Politikası” ile ÇSY kapsamında düzenlenmekte olan “İnsan Hakları Politikası” bulunmaktadır.Sürdürülebilirlik idaresi ile ilgili hususlar Kurumsal İdare Komitesi?nin Vazife ve Sorumlulukları ortasına eklenmiştir. Öteki politkalara ait süreçler devam etmektedir. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli gayeler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY mevzularıyla ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve vazifeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X 15.12.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla Kurumsal İdare Komitesi?nin vazife ve sorumluluk alanı genişletilmiş ve ÇSY hususları da kapsamlı halde eklenmiş, şirket internet sayfasında kamuya açıklanmıştır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/komiteler.aspx
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kere idare şurasına raporlanmıştır.
X Sorumlu komite 2022 yılı sonunda kurulmuştur. ÇSY ile ilgili komite raporu 28.12.2023 tarihinde İdare Şurası?na sunulmuştur.
A2.2. ÇSY maksatları doğrultusunda uygulama ve hareket planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu bahisle ilgili şimdi çalışması bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen periyotta yapılması planlanmaktadır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu hususla ilgili şimdi çalışması bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını güzelleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu hususla ilgili şimdi çalışması bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında paydaşlığın sürdürülebilirlik performansına, gayelerine ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, yanlışsız ve kâfi bir halde verilmiştir.
X Şirket yıllık Faaliyet Raporunda Sürdürülebilirlik Faaliyetlerine ait genel bilgi verilmiştir. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen periyotta ayrıntıların paylaşılması planlanmaktadır.
A3.2. Paydaşlık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gayelerinden hangileri ile alakalı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu bahisle ilgili şimdi çalışması bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen periyotta yapılması planlanmaktadır.
A3.3. ÇSY mevzularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından kıymetli nitelikteki ve/veya faaliyetleri kıymetli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY mevzularında şirket aleyhinde açılan dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Paydaşlığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılında Çift Öncelik Çalıştayı yapılmış, çalıştay raporu internet sitesinde kamuyla paylaşılmıştır. Risk ve fırsat çalışması yapılmış, sonuçları 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanacaktır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/dogus-gyo-cift-onemlilik-calistayi-raporu.aspx
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Paydaşlık, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, aksiyon planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketin bu mevzuyla ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen periyotta yapılması planlanmaktadır.
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama periyodu, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu bahisle ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel amaçlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel maksatlara ait teşvik ve ödüllendirme sistemimiz bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sıkıntıların iş maksatlarına ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen Şirketin bu bahisle ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B7. Operasyon süreci dahil iştirak bedel zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak formda çevresel mevzuların nasıl yönetildiği, iş amaçlarına ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen Şirketin bu hususla ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen Şirketin bu hususla ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir halde kamuya açıklanmıştır.
X Şirket Faaliyet Raporunda güç idaresi, su ve atık idaresi bahislerinde mukayeseli olarak dönemsel bilgiler yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B10. Bilgileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli maksatlar belirlenmiş, bu gayeler ve geçmiş yıllarda belirlenen amaçlara nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen periyotta yapılması planlanmaktadır.
B13. İklim krizi ile çaba stratejisi oluşturulmuş ve planlanan hareketler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek hedefiyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu mevzuyla ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu bahisle ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) bilgileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirketin bu mevzuyla ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen periyotta yapılması planlanmaktadır.
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu bahisle ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım dataları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu hususla ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama devrinde biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. Paydaşlık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Paydaşlığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu bahisle ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Üniversal Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Kontratları ve öbür ilgili mevzuatı kapsayacak formda Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş GYO İnsan Hakları Siyaseti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şirketin web sitesi üzerinden kamuyla paylaşılacaktır.
C1.2. Tedarik ve kıymet zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının uygunlaştırılması, bayan istihdamı ve kapsayıcılık bahislerine (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. hususlarda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X İnsan Kaynakları Siyaseti şirketin web sitesinde kamuyla paylaşılmıştır. Doğuş GYO İnsan Hakları Siyaseti ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şirketin web sitesi üzerinden kamuyla paylaşılacaktır.
C1.3. Belli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas kısımların (düşük gelirli bölümler, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda paha zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sayfasında yer alan siyasetler başlığı altında, Menfaat Sahipleri Siyaseti, Bayan Üye Siyaseti ve İnsan Kaynakları ve İşçi Yedekleme Siyaseti bulunmaktadır. İlerleyen devirde ilgili siyasetlerin geliştirilmesi planlanmaktadır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk emekçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare mevzularına çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Şirketin websitesinde İnsan Kaynakları Siyaseti bulunmaktadır. İlerleyen periyotta websitesinde açıklanan siyasetlerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Sürdürülebilirlik idaresi ile ilgili bahisler Kurumsal İdare Komitesi?nin Vazife ve Sorumlulukları ortasına eklenmiştir. Şirket internet sayfasında kamuya açıklanmıştır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait sistemler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X Şirketin bu bahisle ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan devir içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin bu mevzuyla ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen devirde yapılması planlanmaktadır.
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması maksadıyla alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C1.7. Şahsî dataların korunması ve data güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sayfasında yer alan siyasetler başlığı altında, Zımnilik Siyaseti KVKK Hakkında Bilgilendirme Formu bulunmaktadır. İlerleyen periyotta ilgili siyasetlerin geliştirilmesi planlanmaktadır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sayfasında yer alan Kurumsal başlığı altında, Etik Kurallar bulunmaktadır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/kurumsal/sirket-bilgileri/kurulus-ve-sermaye-bilgileri.aspx
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C2. Paydaşlar, Memleketler arası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Muhakkak aralıklarla Müşteri Memnuniyeti Anketi yapılmaktadır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen irtibat (hangi paydaş, mevzu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket internet sayfasında yer alan siyasetler başlığı altındaki Bilgilendirme Siyaseti ve tabi olunan mevzuat doğrultusunda gerekli tüm bilgilendirmeler ilgili platformlarda yapılmaktadır. Kilit paydaş çalışması tamamlanmış, ayrıntılı paydaş iştiraki performansı 2023 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuyla paylaşılacaktır. https://www.dogusgyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/politikalar.aspx
C2.3. Raporlamalarda benimsenen memleketler arası raporlama standartları açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan memleketler arası kuruluş, komite ve unsurlar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya memleketler arası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirketin bu hususla ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen periyotta yapılması planlanmaktadır.
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Şirketin bu mevzuyla ilgili çalışması şimdi bulunmamaktadır. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleyen periyotta yapılması planlanmaktadır.
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun kıymeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Faaliyet raporu kapsamında Toplumsal farkındalık programlarına yer verilmektedir. 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda kamuyla paylaşılacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256104

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/dogus-ge-gayrime/kap-haberi/333674

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!