reklam

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar şimdiki olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

reklam

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık halde tabir edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde iştirak bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel heyette bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare konseyini bilgilendirmiştir.
X Bu türlü bir durum oluşmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili başka şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel konsey toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel heyet gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara başka bir unsurda yer verilmiştir.
X Genel Konsey gündeminde Bağışlar hakkında başka bir unsur yer almış olup yapılan rastgele bir bağış ve yardım bulunmadığı konusunda Genel Heyet Bilgilendirme dökümanında ve toplantı esnasında açıklama yapılmıştır.
1.3.11 – Genel Şura toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X Şirketimiz payları A ve B kümesi olarak ikiye ayrılmıştır. Şirket temel mukavelesinde (A) Grubu Payların Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır. Şirketimiz hisselerini ellerinde bulunduran hisse sahiplerinin her hisse için bir oy hakları bulunmaktadır. Bunun dışında Şirketimizde hisse sahiplerine ayrıcalık tanıyan rastgele bir imtiyaz bulunmamaktadır.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet bağlantısını de getiren karşılıklı iştirak alakası içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Şurası?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Temel kontratın 21. Maddesinde Türk Ticaret Kanunu 411. Unsura uygun olarak, sermayenin yirmide birini oluşturan hisse sahipleri, idare heyetinden, yazılı olarakgerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını yahut genel heyet esasen toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri bahisleri gündeme koymasını isteyebilir kararı bulunmaktadır. Ayrıyeten tüm hisse sahiplerine ayrım gözetmeksizin eşit bilgilendirme ve yatırımcı ilgileri işlevi yerine getirilmektedir.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel şura tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım yordam ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – Yönetim kurulu, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare prensibinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak halde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve yanlışsız formda yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve düzgün niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata muhalif ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli düzenekler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X 27.06.2016 tarih ve 441 sayılı YK kararıyla kabul edilen Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası” mevcuttur.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere usuller uygulanmıştır.
X 27.06.2016 tarih ve 441 sayılı YK kararıyla kabul edilen Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası” mevcuttur.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici durumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere mevzularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Şirket çalışanlarının sayısı prestijiyle sendikalı bulunmamaktadır. Bu bahisle ilgili olarak, yıl içinde rastgele bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makûs muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, maksatlar, izleme, şikâyet sistemleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş mukavelesi hakkının aktif bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X Çalışan sayısı az olduğu için Sendikaya gerek duyulmamıştır.
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Paydaşlık, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE KONSEYİNİN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve faal bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare konseyinin şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE KONSEYİNİN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin vazife ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir biçimde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Doğuş Grubu tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve başka üst seviye yöneticilerin misyonları esnasındaki kusurları nedeniyle şirkette sebep olabilecekleri ziyana ait Yönetici Sorumluluk Sigortası tüm kümesi kapsayacak biçimde yaptırılmaktadır
4.3. İDARE HEYETİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için taban %25?lik bir amaç belirleyerek bu gayeye ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.
X Şirket İdare Heyeti?nun 27 Haziran 2016 tarihli toplantısında onaylanan bayan üye siyaseti doğrultusunda şirket YK?na %25 oranında bayan üye atanması konusunda gaye belirlenmiştir. 27 Mayıs 2020 tarihli YK toplantısında kıymetlendirilerek global ölçekte yaşanan COVID-19 salgının ülkemizi de derinden etkileyen ekonomik ve toplumsal son derevr olumsuz tesirleri ve sebep olduğu süratli değişimlerin yaşandığı bu süreç nedeniyle şirket idare şurasına bayan üye atanması konusunda bir gelişme yaşanmadığı lakin önümüzdeki süreçte yaşanması beklenen olağanlaşma sürecinde bahsin tekrar gündeme alınacağı konusunda karar alınmıştır. Şirket bu amaç doğrultusunda, 29 Mart 2021 yılında gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Heyet toplantısında, Sayın Prof. Dr. Güler Aras?ı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday göstermiş ve toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile aldığı kararla bağımsız üye olarak belirlemiştir. Ayrıyeten Şirket İdare Şurası?nun 24 Mayıs 2021 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Bayan Üye Siyaseti kapsamında maksat olarak belirlenen %25 oranına önümüzdeki devirlerde ulaşılması tarafında çalışmalara devam edilmesi yönünde oy birliği ile karar verilmiştir.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün yönetim kurulu üyelerinin, idare konseyi toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – Yönetim kurulu, gündemde yer alan hususlarla ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için taban bir müddet tanımlamıştır.
X Onaylı Yönetim Kurulu İç Yönergesinde belirtilen biçimde gerekli bilgilerin toplantı öncesinde makul bir süre içinde Yönetim Kurulu üyelerimize ulaştırılmasına azami uğraş gösterilmektedir.
4.4.3 – Toplantıya katılamayan fakat görüşlerini yazılı olarak idare şurasına bildiren üyenin görüşleri öteki üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare şurasında her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – Yönetim kurulu toplantılarının ne halde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm hususların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek halde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında diğer misyonlar alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Yönetim Kurulu Lider ve üyelerine TTK 395. ve 396. hususlarında belirtilen süreçleri yapabilmeleri için müsaade verilmiştir. 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak Şirket?le süreç yapma ve rekabet etme yasağına ters bir durum yaşanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında öbür misyon yahut vazifeler almasına ait bir sonlandırma ise bulunmamaktadır. Bilhassa bağımsız üyelerin iş tecrübeleri ve sektörel deneyimlerinin İdare Konseyi?na katkısı hasebiyle bu türlü bir sonlandırmaya gereksinim duyulmamaktadır. Lakin bu durum hiçbir formda çıkar çatışmasına yol açmamış, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlara ait bilgilere ve özgeçmiş bilgilerinei genel heyet bilgilendirme dökümanında, faaliyet raporlarında, şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer verilmiştir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir yönetim kurulu üyesi yalnızca bir komitede misyon almaktadır.
X İdare Heyetinin altı üyeden oluşması, mevzuat mucibince komite liderlerinin bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu Bağımsız üyeleri birden fazla komitede vazife almak zorunda kalmaktadırlar. Mecburî olmayan bu unsurun uygulanmaması nedeniyle, yıl içerisinde ortaya çıkan rastgele bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – Yönetim kurulu, sorumluluklarını tesirli bir biçimde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X
4.6.4 – Şirket, yönetim kurulu üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, koşulları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda YK Üyeleri-Danışman ve idari sorumluluğu bulunan işçi olacak formda 3 başlıkta verilmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256102

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/dogus-ge-gayrime/kap-haberi/333676

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!