reklam

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Şirket yatırımcı konferansı ve toplantısı düzenlememiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

reklam

Özel denetçi talebi sayısı
Özel Denetçi Talebi Yoktur.
Genel heyet toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Özel Denetçi Talebi Yoktur.
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1003218
Genel heyet toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamaktadır.
Unsur 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Yoktur
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) unsur 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Yoktur
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Yoktur
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen unsur numarası
Yoktur
Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
24.02.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ilişkin olağan genel şura toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu Lideri, Lider Vekili ve Genel Müdürü, Bağımsız Denetim Şirketi , Yetkili şirket çalışanları ve yatırımcılar hazır bulunmuşlardır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Yoktur
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 50,91
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel mukavelesinde (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel kontrat hususunun numarasını belirtiniz.
Yoktur
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
http:// www.ozdericigyo.com.tr/ kar-dagitim-politikasi
İdare şurasının genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel konsey gündem hususuna ait tutanak metni
2022 yılı yasal kayıtlarda VUK’a nazaran hazırlanmış mali tablolara istinaden 119.797.203,60 TL kâr Sermaye Piyasası Şurası’na verilen, Kurul’un Seri:XI, No:29 sayılı Bildirisi temellerine nazaran düzenlenen mali tablolarda ise, 1.250.095.182 TL kâr hesaplanmış olup, kâr dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket’in Kâr Dağıtım Siyaseti, hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu “2022 yılı periyot kârının geçmiş yıl kârlarına eklenmek suretiyle defterlere kaydedilmesi tarafında teklifte bulundu. Fiziki iştirakçi Ali Haydar Dönmez kelam aldı. Şirket yıllardır ticari faaliyetini karlı olarak sürdürüyor ve yatırımcısının kar dağıtımını hakettiğini düşünüyorum. Gerekli izahatın idare tarafından yapılmasını talep ediyorum dedi. Talat Başak bedelsiz sermaye artışı planlandığı için kar dağıtımı yapılmadığını düşündüğünü bildirdi. Divan başkanı Orhan Aksüt söz alarak, açıklama getirdi. Türkiye’nin ekonomik şartları ve pandemi sürecinin olumsuz tesirlerinden dolayı, idare temkinli davranmayı tercih etmiş ve geriye dönük bakıldığında, bir Yatırım kararı alınmamış olmasının, krizler karşışında güçlü kalmamızı sağladığını belirtti. Unsur oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 434.030 ret oyuna karşılık 127.275.897,739 kabul oyu ve katılanların oyçokluğu ile kabul edildi
İdare şurasının genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1117955
Bildirim İçeriği

Genel Şura Toplantıları

Genel Heyet Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel heyet gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel konseye iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir halde genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili husus yahut paragraf numarası İdare şurasına bildirimde bulunan imtiyazlı bir biçimde iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağlantısı
24/02/2023 0 % 51,08 % 0,17 % 50,91 https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1117955 https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1117955 Yoktur 8 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1105940

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
V. Kısım, 11.8 İdare Şurasında Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9-10, 11.13.Denetim Komitesi / Sayfa 12
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
V. Kısım, 11.8 İdare Şurasında Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.14.Kurumsal İdare Komitesi / Sayfa 12
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
V. Kısım, 11.8 İdare Şurasında Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.14.Kurumsal İdare Komitesi / Sayfa 12
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
V. Kısım, 11.8 İdare Heyetinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.15. Riskin Erken Saptanması Komitesi / Sayfa 12-13
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
V. Kısım, 11.8 İdare Heyetinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı / Sayfa 9, 11.14.Kurumsal İdare Komitesi / Sayfa 12
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Şirketin operasyonel ve finansal performans maksatları faaliyet raporunda belirtilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada vazifeli olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Yoktur
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu, 11.9 İdare Heyetine Sağlanan Mali Haklar, Sayfa 10, 19.Ortaklık Harcamaları ile İlgili Bilgiler Sayfa 22
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Vazifeli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 67 2 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 6 6
Öbür (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ % 100 % 67 1 1

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim kurulu için performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Ali Uğur Özderici ( Yönetim Kurulu Lideri ) ,Ahmet Özderici ( Yönetim Kurulu Lider Vekili) Müşterek Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi
İç denetim ünitesi tarafından kontrol şurasına yahut öteki ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Aktif bir iç denetim sistemi bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Kısım V, Sayfa 8-9, 11.4 Risk İdare ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu liderinin adı
Ali Uğur Özderici
İcra başkanı / genel müdürün adı
Orhan Aksüt / Genel Müdür
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Birebir kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Bu bahisle ilgili yazılı bir siyaset bulunmamaktadır.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Bayan üye sayısı 1 – Bayan üye oranı %20
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Kontağı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
ALİ UĞUR ÖZDERİCİ İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/03/2008 – – Evet (Yes)
AHMET ÖZDERİCİ İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/03/2008 – – Evet (Yes)
MERAL ÖZDERİCİ İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/04/2012 – – Evet (Yes)
SELİM TAYLAN İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/05/2018 https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 914890 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
MEHMET ALİ GÜNEYSU İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 07/05/2019 https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 914890 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararlarının sayısı
Yoktur
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Kurumsal İdare Komitesi ve Kontrol Komitesi
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
info@ozdericigyo.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici konumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Kilit yönetici konumları için halefiyet planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Bulunmamaktadır.
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Yazılı insan kaynakları siyaseti yoktur.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
Aleyhine katılaşan yargı kararı bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Etik siyasetler oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
Bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Yolsuzlukla çaba siyaseti bulunmamaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Köşesi / Temel Mukavele – İzahname-Sirküler – Ticaret Sicil Bilgileri – Finansal Tablolar – Faaliyet Raporları – Genel Heyet Bilgileri – İç Yönerge -Gayrimenkul Değerleme Raporları – Yatırımcı Bağlantıları Kısmı – Daima Bilgilendirme
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
http:// www.ozdericigyo.com.tr/ ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 10-11, V.Bölüm, 11.10 Yönetim Kurulu Vazife ve Yetki Dağılımı
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 3, I. Kısım, 6. Kontrol Komitesi , Kurumsal İdare Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 7-8, V.Bölüm, 11.1 İdare Heyetinin Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 22-23-24-25, IV.Bölüm, 20. Yüksek enflasyon devirlerinde finansal tabloların düzeltilmesi
d) Şirket aleyhine açılan değerli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 7, IV.Bölüm, 10.6 Şirket aleyhine açılan davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 7, IV.Bölüm, 10.8 Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlar
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 7, IV.Bölüm 10.9 Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilgi
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Sayfa 6, IV.Bölüm 10.3 İnsan Kaynakları Siyaseti, 10.5 Toplumsal Sorumluluk, Sayfa 26, Toplumsal Haklar İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
10
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare heyetinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma asılları uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
Bahse ait bir mühlet tanımlanmamıştır lakin gerekli bilgilerin toplantı öncesinde kıymetlendirme yapmalarını sağlayacak makul süre içinde Yönetim Kurulu üyelerimize ulaştırılmasına azami uğraş gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne biçimde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
İlgili konular “Yatırımcı İlişkileri” kısmında bulunan temel mukavelenin 15. hususunda yer alma
Üyelerin şirket dışında öteki vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Bu türlü bir siyaset bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
V. Kısım, Sayfa 9, 11.8 İdare Şurasında Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma temellerinin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/761831
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) MEHMET ALİ GÜNEYSU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) SELİM TAYLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) MEHMET ALİ GÜNEYSU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) SELİM TAYLAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) MELİKE FETTAHOĞLU AĞAÇHAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) MEHMET ALİ GÜNEYSU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) SELİM TAYLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öbür (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ MEHMET ALİ GÜNEYSU Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öteki (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ SELİM TAYLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Öbür (Other) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ MELİKE FETTAHOĞLU AĞAÇHAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258930

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/ozderici-gayrime/kap-haberi/334340

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!