reklam

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

reklam

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
Genel konsey toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119645
Genel konsey toplantısıyla ilgili dokümanların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmuştur.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Yoktur
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen bağlantılı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117991
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117991
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarBağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129742
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen husus numarası
Temel Mukavele 21’inci madde
Genel şuraya katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait olağan genel heyet toplantısında, hisse sahipleri ve temsilcileri dışında şirketin Genel Müdürü, Mali İşler Genel Müdür Yrd. ve Mali İşler Müdürü, bir Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Kontrol Şirketinden bir yetkili hazır bulunmuşlardır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları
Şirketimiz payları A ve B kümesi olarak ikiye ayrılmıştır. Şirket temel kontratında (A) Grubu Payların Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları vardır. Şirketimiz hisselerini ellerinde bulunduran hisse sahiplerinin her hisse için bir oy hakları bulunmaktadır. Bunun dışında Şirketimizde hisse sahiplerine ayrıcalık tanıyan rastgele bir imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 94,4362
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.
Azlık hakları tabi olunan mevzuat çerçevesinde belirlenmektedir. Şirket Temel Mukavelesinde azlık haklarının genişletilmesine ait özel bir karar bulunmamaktadır.
1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalar Kar Dağıtım politikası
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım formunu belirten genel konsey gündem unsuruna ait tutanak metni
Gündem Husus 7: 2022 yılı faaliyet karına ait İdare Şurası?nun önerisi okundu. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)?nun II-14.1 sayılı ?Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirimi? kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması mecburî formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız kontrolden geçmiş 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap periyoduna ait solo olarak hazırlanan finansal tablolarına nazaran, 2022 yılı faaliyetlerinden 2.665.028.996-TL periyot karı, Vergi Usul Kanunu (VUK)?na nazaran tutulan yasal kayıtlarımızda ise 37.557.502,80-TL periyot karı gerçekleşmiştir. 3 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Temel Kontratı?ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Şura toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Siyaseti?na uygun olarak 2022 yılında Vergi Usul Kanunu kararlarına uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza nazaran gerçekleşen 37.557.502,80-TL fiyatındaki karın (927.035.036,59)-TL fiyatındaki geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine ve geçmiş yıllar ziyanları hasebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, TFRS temel alınarak hazırlanan 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap devrine ait solo finansal tablolara nazaran 2.665.028.996- olarak gerçekleşen net devir karının ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, bu konulara ait hazırlanan ekteki 2022 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Konsey?un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmamasına ait Kar Dağıtımı Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar sonucunda 313.535.544,667 TL?lik nominal kıymette hissenin olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.
İdare konseyinin genel heyete karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel heyet tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119650,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129746
Bildirim İçeriği

Genel Heyet Toplantıları

Genel Konsey Toplantıları
Genel Konsey Tarihi Genel şura gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem unsuruyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel konsey toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel heyet toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan cevapların yer aldığı kısmın ismi Genel heyet toplantı tutanağının bağlı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare heyetine bildirimde bulunan imtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağlantısı
30/03/2023 0 % 94,4362 % 0 % 94,43620237 Ana SayfaYatırımcı İlişkileriGenel Şura Toplantı SetleriGenel Şura Bilgileri2022 Yılı Genel Konsey Bilgileri2022 Genel Heyet Toplantı Tutanağı Ana SayfaYatırımcı İlişkileriGenel Konsey Toplantı SetleriGenel Konsey Bilgileri2022 Yılı Genel Heyet Bilgileri2022 Genel Şura Toplantı Tutanağı 14. husus 34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119645,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129742,https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134364,

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKomitelerDenetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKomitelerKurumsal İdare Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKomitelerKurumsal İdare Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKomitelerRiskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriKomitelerKurumsal İdare Komitesi başlığı altında yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans maksatlarına ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporunun Genel Müdür?ün İletisi ve 4. Finansal Durum başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada vazifeli ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarÜcret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan öbür tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
2. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/Sağlanan Huzur Hakkı, Fiyat, Prim, Kar Hissesi Üzere Menfaatlar başlığı altında yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Konseyine Sunduğu Rapor Sayısı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 7 7
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) % 60 % 40 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 67 % 67 7 7

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Şurasının Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
31.12.2023
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Misyon dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
30 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Konseyi’nde şirket İdare Heyeti’ne seçilen üyelerin, 3 Nisan 2023 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları misyon taksimi sonucunda 1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan’ın seçilmesine, 2.) Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Nevzat Öztangut, Yönetim Kurulu Üyesi Fazilet Tavas, Genel Müdür Çağan Erkan’dan rastgele ikisinin şirket kaşe yahut unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile şirketi her mevzuda en geniş halde temsil ve ilzam etmelerine, 3.) Şirket imza sirkülerinde tarifli olduğu halde Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz’ün İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü Sn. Çağan Erkan’ın İcra Lideri olarak yetkilerinin motamot devamına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 3 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararında yer alan Yönetim Kurulu misyon dağılımı 7 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut başka ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
5.Şirketin Risk İdare ve İç Denetim Düzeneğine İlişkin Bilgiler
Yönetim kurulu liderinin adı
Hüsnü Akhan
İcra başkanı / genel müdürün adı
Genel Müdür: Çağan Erkan
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün tıpkı kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190419
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarKadın Üye Politikası
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
1 /%16,7
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Misyonlu Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İlişkisi Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Hüsnü Akhan İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/04/2013 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ekrem Nevzat Öztangut İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/01/2011 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hasan Hüsnü Güzelöz İcrada misyonlu (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/01/2011 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Fazilet Tavas İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2021 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
Murat Bahadır Teker İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/06/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114817 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Güler Aras İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2021 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114817 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarTazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Yoktur
İhbar sistemiyle ilgili yetkilinin unvanı
Yatırımcı Bağlantıları vasıtasıyla Kurumsal İdare Komitesi ve Kontrolden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
info@dogusgyo.com.tr, telefon:0212 335 2850
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı
Yoktur
Çalışanların temsil edildiği idare organları
Genel Müdür ve Kurumsal İdare Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
İdare Heyeti’nin 20.07.2015 tarih ve 421 sayılı kararı ile kilit yönetici konumları için işçi yedekleme siyaseti kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarİnsan Kaynakları ve İşçi Yedekleme Siyaseti,Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarİnsan Hakları Politikası
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve berbat muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarİnsan Kaynakları ve İşçi Yedekleme Siyaseti, Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarİnsan Hakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararı sayısı
Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Ana SayfaKurumsalŞirket BilgileriEtik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare mevzularında alınan önlemler
Ana SayfaKurumsalŞirket BilgileriSürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarRüşvet ve Yolsuzlukla Gayret Politikası

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Ana SayfaYatırımcı Bağlantıları, Ana SayfaKurumsal, Ana SayfaSSS
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir biçimde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi bilgisi şirket internet sitesinin Ana SayfaYatırımcı İlişkileriOperasyonel ve Finansal VerilerFaaliyet RaporlarıYönetim Kurulu Faaliyet Raporları202331.12.2023-Faaliyet Raporu
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
1.Genel Bilgiler/ Şirket Yönetim Kurulu, Üst Seviye Yöneticiler ve Çalışan Sayısı Hakkında Bilgiler/Yönetim Kurulu, İdare Konseyinin Faaliyet Temelleri ile Yapısı Hakkında Bilgiler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları başlıkları altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
1.Genel Bilgiler/ Şirket Yönetim Kurulu, Üst Seviye Yöneticiler ve Çalışan Sayısı Hakkında Bilgiler/Yönetim Kurulu, İdare Şurasında Oluşturulan Komitelerin Sayı,Yapı ve Bağımsızlığı başlıkları altında yer almaktadır.
c) İdare şurasının yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
1.Genel Bilgiler/Şirket Yönetim Kurulu, Üst Seviye Yöneticiler ve Çalışan Sayısı Hakkında Bilgiler/ İdare Heyetinin Faaliyet Asılları ile Yapısı Hakkında Bilgiler, başlıkları altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/Şirketin Faaliyetlerini Kıymetli Bir Halde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi, başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Muhtemel Sonuçları Hakkında Bilgiler, başlığı altında yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/Şirketin Danışmanlık, Değerleme ve Derecelendirme Üzere Bahislerde Hizmet Aldığı Kurumlarla Ortasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Önlemler Hakkında Bilgi, başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/%5’i aşan Karşılıklı İştiraklere Ait Bilgi, başlığı altında yer almaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile öbür toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
3. Şirket Faaliyetleri ve Dönemsel Gelişmeler/Doğuş GYO’da Sürdürülebilirlik ve 6. Öbür Hususlar/b) Çalışan ve Personel Hareketleri, Toplu Kontrat Uygulamaları, Çalışan ve Emekçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler ile Çalışanın Mesleksel Eğitimine Ait Bilgiler, başlıkları altında yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
18
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 100
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma asılları uyarınca, bilgi ve evrakların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
En geç 2 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı kısmın adı
Ana SayfaYatırımcı İlişkileriPolitikalarYönetim Kurulu İç Yönergesi
Üyelerin şirket dışında öteki misyonlar almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Sınırlama bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
1. Genel Bilgiler/ Şirket Yönetim Kurulu, Üst Seviye Yöneticiler ve Çalışan Sayısı Hakkında Bilgiler/Yönetim Kurulu/Yönetim Şurasında Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı, başlığı altında yer almaktadır.
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/370675
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Güler Aras Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) Murat Bahadır Teker Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Güler Aras Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Bahadır Teker Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Hasan Hüsnü Güzelöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Murat Bahadır Teker Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Güler Aras Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hasan Hüsnü Güzelöz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Nazlı Yılmaz Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa Sabri Doğrusoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256103

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/dogus-ge-gayrime/kap-haberi/333675

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!