reklam

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

reklam

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) mevzuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda şirketler özelinde riskler ve fırsatlar belirlenmiş, hakim ortak web sitesinde paylaşılmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda ve şirketin kendi faaliyet raporlarında yer verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214699 https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli amaçlar kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda İklim,İnsan,İnovasyon husus başlıkları altında kısa vadeli, 2030 yılına kadar Küme amaçları belirlenmiştir. Bir sonraki yılın amaçları beliri KPG?ler üzerinden açıklanmıştır ve hakim ortak web sayfasında paylaşılmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY bahisleriyle ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve misyonları belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda sürdürülebilirlik komitesinin tertipteki ve süreçlerdeki sorumluluklarına atıfta bulunulmuş lakin spesifik kişi ve misyon bazlı tanımlamalarına yer verilmemiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kere idare konseyine raporlanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda sürdürülebilirlik komitesi ve ona yardımcı olan istekli komitelerin yaptıkları faaliyetlere raporda yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A2.2. ÇSY amaçları doğrultusunda uygulama ve hareket planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda Küme Siyaseti çerçevesinde İklim,İnsan,İnovasyon alanında şirket bazlı kısa ve uzun vadeli maksatlarla alınan ve alınacak hareketler kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda ?Ekler? kısmında takip edilen tüm KPG?lere ilişkin sonuçlar kamu ile paylaşılmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını düzgünleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda ilgili süreç ve eserlere yönelik bilgiye yer verilmiş ve kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında paydaşlığın sürdürülebilirlik performansına, amaçlarına ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, hakikat ve kâfi bir biçimde verilmiştir.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda paydaşlığın sürdürülebilirlik performansına, amaçlarına ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, gerçek ve kâfi bir formda verilmiştir. Belli KPG?lere yönelik hudutlu teminat kontrolü de gerçekleştirilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A3.2. Paydaşlık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Maksatlarından hangileri ile alakalı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyetlerimizin 2030 Sürdürülebilirlik Kalkınma Emellerinden hangileri ile bağlı olduğuna dair Entegre Faaliyet Raporu?nda yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
A3.3. ÇSY mevzularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından kıymetli nitelikteki ve/veya faaliyetleri değerli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Açılan bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama

A4.1. Paydaşlığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu bağımsız denetçiler tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır. Onayladığına dair denetçi onayını içeren bilgiye de raporda yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Paydaşlık, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, aksiyon planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda Kalite ve Entegre İdare Sistemleri sayfası altında ISO14001 Etraf İdare Sistemlerine sahip lokasyon ve şirket bilgileri paylaşılmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama devri, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda çevresel tesirleri içeren ve bunlara rağmen alınan aksiyonları ve sonuçları raporlanarak kamu ile paylaşılmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel maksatlar kamuya açıklanmıştır.
X Genel fiyatlandırma ve ödül siyaseti kamuya açıklanmış olup iç süreçlerimizde yöneticilere özel maksat performans takibi yapılmakta lakin kamuya açıklanmamaktadır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel problemlerin iş gayelerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi?nda yer alan her bir şirketin kendi çevresel tesirlerine ve maruz kaldığı risklere yönelik belirlediği stratejilere ve aldığı aksiyonları sonuçları ile birlikte entegre faaliyet raporunda yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B7. Operasyon süreci dahil iştirak paha zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak halde çevresel bahislerin nasıl yönetildiği, iş maksatlarına ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda paydaş idaresini dair bilgi verilmiştir. Tedarik zinciri idaresine özel Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Siyaseti yayınlanmış ve kamuoyuna açıklanmıştır. https://www.borusan.com/
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda İnsan ve Toplumsal Katkı kısımlarında STK?lar ile iş birliklerine dair bilgiye yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir halde kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda şirketlerimizin çevresel performanslarına dair bilgiye yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B10. Dataları toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda data hesaplamasında kullanılan milletlerarası standartlardan bahsedilmiş ve sonuçlara ait baz yıllara ilişkin ayrıntılar kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda tüm çevresel göstergelere ilişkin geçmiş yıllara ilişkin göstergelerin değişimleri kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli gayeler belirlenmiş, bu amaçlar ve geçmiş yıllarda belirlenen maksatlara nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda Emisyon, Su İdaresi, Atık İdaresi ve Biyolojik Çeşitlilik üzere mevzularda yapılan projeler ve sonucundaki kazanımları ile birlikte belirlenen gayeler ve sonuçlarına dair bilgiler kamu ile paylaşılmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B13. İklim krizi ile uğraş stratejisi oluşturulmuş ve planlanan hareketler kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Sürdürülebirlik Stratejisi İklim, İnsan, İnovasyon üzerine kurulmuştur. Borusan Kümesi Faaliyet Raporu?nda stratejiye ve yapılan projelere dair ayrıntılı bilgiler kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek hedefiyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Sürdürülebirlik Stratejisi İklim, İnsan, İnovasyon üzerine kurulmuştur. Eser ve/veya hizmetler mümkün tesirlerine dair bilgi verilmiş bu tesirlerin önüne geçmek üzerine alınan aksiyonlar açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda paydaş idaresini dair bilgi verilmiştir. Tedarik zinciri idaresine özel Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Siyaseti yayınlanmış ve kamuoyuna açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nun İklim ve İlerleme Durum Raporu?nun altında ilgili projelerin maliyetleri ve kazanımları kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) bilgileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda Kapsam-1 ve Kapsam-2 ayrıntılıca kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda çevresel performans göstergeleri kısmında yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi?nun karbon nötr maksadı kapsamında alınan aksiyonların tamamı Entegre Faaliyet Raporu?nda paylaşılmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım bilgileri kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Şirketleri?nin düşük karbonlu yahut yenilenebilir güç üretimi kapsamında gerçekleştirdiği projelere Entegre Faaliyet Raporu?nda yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nun Güç verimliliğine yönelik projelere İklim kısmında yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi genelinde su tüketimi takip edilmekte olup, su idaresi kapsamında yapılan projelerin ayrıntıları kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Emisyon Ticaret Sistemi(ETS) ,Sınırda Karbon Düzenleme Düzeneği (SKDM) ve gibisi mevzuları yakından takip etmektedir.
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi ilgili mevzuları takip etmektedir.
B24. Paydaşlık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi ilgili mevzuları takip etmektedir.
B25. Paydaşlığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Holding web sitesi ve resmi toplumsal medya hesaplarından ilgili bilgiler kamuya açıklanmaktadır. https://www.borusan.com/
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve öteki ilgili mevzuatı kapsayacak formda Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Holding web sitesi üzerinde ?Turuncu Rehber? içinde ilgili bilgilerin tümü yayınlamıştır. https://www.borusan.com/kurumsal/turuncu-etik-ilkemiz
C1.2. Tedarik ve bedel zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının güzelleştirilmesi, bayan istihdamı ve kapsayıcılık bahislerine (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. mevzularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Borusan Holding web sitesi üzerinde ?Turuncu Rehber? içinde ilgili bilgilerin tümü yayınlamıştır. https://www.borusan.com/kurumsal/turuncu-etik-ilkemiz
C1.3. Muhakkak ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas bölümlerin (düşük gelirli kısımlar, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda bedel zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Faaliyet Raporu?nun ?İnsan? kısmında ilgili mevzulara yönelik yaklaşım ve projeler açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk personel çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Holding web sitesi üzerinde ?Turuncu Rehber? içinde ilgili bilgilerin tümü yayınlamıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare hususlarına çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Borusan Holding web sitesi üzerinde ?Turuncu Rehber? içinde ilgili bilgilerin tümü yayınlamıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait sistemler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X Borusan Kümesi kurduğu ?Turuncu Etik Çizgisi? ile çalışan şikayetlerini kayıt altına alıp, tahlil sistemi kurmuştur. Buradaki raporlama Borusan Holding İç Kontrol ve Bağımsız kuruluşlarca denetlenmektedir. Borusan Holding web sitesi üzerinde ?Turuncu Rehber? içinde ilgili bilgilerin tümü yayınlamıştır. https://www.borusan.com/kurumsal/turuncu-etik-ilkemiz https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan periyot içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık bazda yapılan Çalışan Bağlılığı sonucuna Borusan Holding Entegre Faaliyet Raporu?nda yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Holding web sitesi üzerinde ?Turuncu Rehber? içinde ilgili bilgilerin tümü yayınlamıştır. https://www.borusan.com/kurumsal/turuncu-etik-ilkemiz
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması maksadıyla alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi İş Sıhhati ve Güvenliği?ne dair bilgilere Borusan Entegre Faaliyet Raporu?nda Toplumsal Performans Göstergeleri kısmında yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C1.7. Ferdî dataların korunması ve bilgi güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket web sitesinde açıklamalar mevcuttur. www.borusan.com
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Holding web sitesi üzerinde ?Turuncu Rehber? içinde ilgili bilgilerin tümü yayınlamıştır. https://www.borusan.com/kurumsal/turuncu-etik-ilkemiz
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Borusan Entegre Faaliyet Raporu?nda toplumsal yatırım ve toplumsal sorumluluk projelerine dair bilgiye yer verilmiştir. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Küme bazında yapılan projeler nezdinde çalışan farkındalığı artırma hedefiyle projeler, eğitimler yapılmaktadır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C2. Paydaşlar, Milletlerarası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Holding web sitesi üzerinde ?Turuncu Rehber? içinde ilgili bilgilerin tümü yayınlamıştır. https://www.borusan.com/kurumsal/turuncu-etik-ilkemiz
C2.2. Paydaşlarla yürütülen irtibat (hangi paydaş, husus ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda ?Paydaş İrtibat Platformlar Tablosu? kısmında bu ayrıntı kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C2.3. Raporlamalarda benimsenen memleketler arası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Borusan Entege Faaliyet Raporu?nda Rapor Hakkında ve Ekler Kısmı?nde ilgili Memleketler arası Raporlama Standartları ve endeksler açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan milletlerarası kuruluş, komite ve prensipler kamuya açıklanmıştır.
X Borusan Kümesi Entegre Faaliyet Raporu?nda takip edilen ve benimsenen tüm unsurlar, standartların hepsi kamuya açıklanmıştır. https://www.borusan.com/surdurulebilirlik/raporlarimiz
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya milletlerarası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Borusan Kümesi ilgili endeksleri gerekliliklerini takip etmektedir.
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun ehemmiyeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256101

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/borusan-yatirim/kap-haberi/333677

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!