reklam

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İştirak Finans Prensipleri Bilgi Formu

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İştirak Finans Prensipleri Bilgi Formu )

ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Bilgilerin İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Devri 2023 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket temel kontratında yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel mukavelesinde İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? EVET
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 1,09
4) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklarının Fiyatı (4E-4F) 1.872.435
5) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlarının Meblağı (5H-5I) 7.723.747

1) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Kontrat Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL KONTRAT UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirket temel mukavelesinde Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket temel kontratında, faaliyetleri ortasında Standart husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel mukavelesinde Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ TEMEL KONTRAT HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu? EVET 7
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu? EVET 7

reklam

3) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
5) İştirak temelli olanlar hariç finans bölümü faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 306.751
6) Basın-yayın ve bu tipten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
7) Otel işletmeciliği, turizm kesimi faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0
TOPLAM 306.751

B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler 666.997
2) Finansman Gelirleri 169.291
3) Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı 0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 714.144
5) Özkaynak Usulüyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 1.550.432

C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 27.764
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 515.096
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak temelli değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0
5) SGK prim gelirleri 0
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri 0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
8) Konusu kalmayan karşılıklar 52.459
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
10) Kira ve bakım tamir gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 6.981
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 53.535
14) Dava gelirleri 0
15) İştirak Finans Unsurlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 99.577
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan öteki gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 625.729
TOPLAM 1.381.141

Üstteki 16 numaralı unsur için açıklama Hurda satış ve evvelki devir gelirleri ile birlikte pazarlıklı alım sonucu elde edilen çıkardan oluşmaktadır.

D) TOPLAM GELİRLER
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Hasılat 42.175.476
2) Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler 666.997
3) Finansman Gelirleri 169.291
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 714.144
5) Finans Bölümü Faaliyetleri Hasılatı 0
6) Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Hisseler 0
TOPLAM 43.725.908

4) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri 3.808.588
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 2.429.571
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 13.637
4) Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımlar 0
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar 0
TOPLAM 6.251.796

F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Çekler 0
2) Kasa 271
3) Vadesiz mevduat hesapları 1.588.901
4) İştirak temelli yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) meblağlar 360.618
5) İştirak Finans Unsurlarına uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket hisseleri 0
6) Kredi kartı alacakları 0
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan başka varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 2.429.571
TOPLAM 4.379.361

Üstteki 7 numaralı unsur için açıklama Finansal yatırımlar toplamından oluşmaktadır.

G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
Toplam Varlıklar 55.917.026

5) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.813.484
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.991.636
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.461.795
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
5) Finans Kesimi Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0
6) Öteki Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 1.698.987
TOPLAM 11.965.902

I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM İSMİ TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 341.078
2) İştirak bankalarından alınmış krediler 2.202.090
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Prensiplerine uygun sayılan başka borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.698.987
TOPLAM 4.242.155

Üstteki 4 numaralı husus için açıklama Ödenecek vergi ve fonlar ile birlikte şirket satın alma için ödenecek vadeli fiyattan oluşmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254103

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/borusan/kap-haberi/333319

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!