reklam

ATAKEY PATATES BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu

ATAKEY PATATES BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar aktüel olarak iştirakin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

reklam

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL KURUL

1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık halde söz edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir biçimde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine iştirakin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel konseyde bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare heyetini bilgilendirmiştir.
X Bu unsur kapsamına giren bir süreç gerçekleşmemiştir.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili başka bireyler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel konsey toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel heyet gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Şura toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X Şirketin sermayeye oranı %14.4 oranına denk gelen nominal pahası 20.000.000 TL hissesi, nama yazılı ve imtiyazlı olarak ( A Kümesi ) Şirket sermeyesini temsil etmektedir. A Kümesi hisse sahibinin her bir A Gubu hisse için 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Kümesi hisse sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu?nda belirtilen nisaplar ile seçilir.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet ilgisini de getiren karşılıklı iştirak münasebeti içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakin Genel Heyeti?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Şirket beraberinde hakimiyet bağlısı de getiren karşılıklı iştirak bağlantısı bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami itina göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel kontratta düzenlenerek genişletilmiştir.
X Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kararları uygulanmaktadır.
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım yordam ve temellerini öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem hususunda belirtilmiştir.
X
1.6.4 – Yönetim kurulu, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN DEVRİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün birebir içerikte olacak halde gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X İngilizce internet sitesi hazırlıkları devam etmekte olup, kısımlar olarak yayınlanmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve yanlışsız biçimde yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı unsurda yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, mukaveleler ve yeterli niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X İlgili siyaset ve prosedürlerin yazılı hale getirilerek yayınlanması için çalışmalara başlanması hedeflenmektedir.
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata alışılmamış ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir biçimde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Çalışanların idareye iştiraki alakalı işlev, performans ve çıktı üretimi kriterleri göz önünde bulundurularak çalışma kümeleri ve misyon atamaları ile gerçekleşmekte olup, temel mukavele ve şirket içi yönetmeliklerde belirtilmemiştir.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran değerli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere prosedürler uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici durumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X Fırsat eşitliği sağlayan İnsan Kaynakları siyaseti mevcuttur fakat halefiyat planlaması tanımlanmamıştır.
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere mevzularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 – Misyon tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X Vazife tarifleri ve şirket performans amaçları çalışanlara duyrulmaktadır. Şahsî performans amacı uygulanmamaktadır.
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makus muamelelere karşı müdafaaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, maksatlar, izleme, şikâyet sistemleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları Belirlenmiş olup,2024 yılı içinde etik davranış kurallarını belirleyen siyaset İdare Şurası’nı da içerek biçimde hazırlanarak İnternet Sitemizde yayınlanacaktır. İnternet sitesinde yayınlanmamıştır.
3.5.2- İştirak, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE HEYETİNİN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve aktif bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare konseyinin şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE KONSEYİNİN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin misyon ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı bağlantıları kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı bağları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE KONSEYİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için taban %25?lik bir amaç belirleyerek bu maksada ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun formda gerçekleştirilmektedir.
X Mevcutta kadın Yönetim kurulu üye sayısı için %25 oranında gaye bulunmamaktadır. 2023 yıl sonu itibariyle bayan üye oranımız %17 ‘dir.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 – Bütün yönetim kurulu üyelerinin, idare konseyi toplantılarının birçoklarına fizikî yahut elektronik iştirak sağlamıştır.
X Yönetim Kurulu kararlarının birçok oybirliği ile alınmıştır.
4.4.2 – Yönetim kurulu, gündemde yer alan bahislerle ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir müddet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan fakat görüşlerini yazılı olarak idare konseyine bildiren üyenin görüşleri başka üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X
4.4.4 – İdare şurasında her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – Yönetim kurulu toplantılarının ne halde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm hususların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek halde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında öteki vazifeler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı vazifeler genel şura toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir yönetim kurulu üyesi yalnızca bir komitede misyon almaktadır.
X Yönetim kurulu komiteleri halka arzdan sonra gerçekleşen birinci genel heyet toplantısının tescilinin akabinde 24.01.2024 tarihinde kurulmuş olup, komiteler çalışmalarını 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceklerdir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü bireyleri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X Yönetim kurulu komiteleri halka arzdan sonra gerçekleşen birinci genel heyet toplantısının tescilinin akabinde 24.01.2024 tarihinde kurulmuş olup, komiteler çalışmalarını 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceklerdir.
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Yönetim kurulu komiteleri halka arzdan sonra gerçekleşen birinci genel heyet toplantısının tescilinin akabinde 24.01.2024 tarihinde kurulmuş olup, komiteler çalışmalarını 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceklerdir.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.
X Yönetim kurulu komiteleri halka arzdan sonra gerçekleşen birinci genel konsey toplantısının tescilinin akabinde 24.01.2024 tarihinde kurulmuş olup, komiteler çalışmalarını 2024 yılı içerisinde gerçekleştireceklerdir.
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – Yönetim kurulu, sorumluluklarını tesirli bir halde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 – Şirket, yönetim kurulu üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun mühletini uzatmamış, kaideleri iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla şahsî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Fiyat bilgilendirmeleri toplu olarak açıklanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260053

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/atakey-patates-g/kap-haberi/334567

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!