reklam

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

reklam

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) mevzuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023?te kamuyla paylaşılmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Risk İdaresi, 49-51 Önceliklilik, Odak Alanlar ve Amaçlar, 31-32
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv ÇSY Siyasetleri internet sitesinde yayınlanmaktadır. https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-politikalari
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli gayeler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023?te kamuyla paylaşılmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, BM SKA İndeksi, 166-173
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY hususlarıyla ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve vazifeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X İnternet sitesi üzerinde Sürdürülebilirlik Stratejisi ve İdaresi başlığında yayınlanmaktadır. https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/strateji-ve-yonetim1
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir defa idare konseyine raporlanmıştır.
X Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik Komitesi 2023 yılında 4 defa toplanmış ve toplantı sonuçları İdare Şurası?na raporlanmıştır. Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, 22, 117-118
A2.2. ÇSY gayeleri doğrultusunda uygulama ve aksiyon planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023?te kamuyla paylaşılmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Öncelikli Odak Alanlarımız, 32 Doğrultusunda Risk ve Fırsatlar, 38-40
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023?te kamuyla paylaşılmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Performans, 44-209 Çevresel Performans, 139-144 BM SKA İndeksi, 166-173
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını güzelleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023?te kamuyla paylaşılmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Eser ve Hizmet Performansı, 49-64 Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana memleketler arası standartlarda sürdürülebilirlik performansını tüm süreçlerini, iştiraklerini de kapsayacak boyutta Sürdürülebilirlik Raporları?nda ayrıntılı biçimde açıklamaktadır.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında iştirakin sürdürülebilirlik performansına, gayelerine ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, yanlışsız ve kâfi bir halde verilmiştir.
X Doğuş Otomotiv detaylı sürdürülebilirlik performansını bir sonraki yılın ikinci çeyreğinde sürdürülebilirlik raporları kapsamında açıklamaktadır. Bununla birlikte özet bir performans bilgisine faaliyet raporunda yer vermiştir.Doğuş Otomotiv detaylı sürdürülebilirlik performansını bir sonraki yılın ikinci çeyreğinde sürdürülebilirlik raporları kapsamında açıklamaktadır. Bununla birlikte özet bir performans bilgisine faaliyet raporunda yer vermiştir. 2023 Faaliyet Raporu, 96-107
A3.2. Paydaşlık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Emellerinden hangileri ile bağlantılı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023?te kamuyla paylaşılmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, BM SKA İndeki, 166-173
A3.3. ÇSY mevzularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından değerli nitelikteki ve/veya faaliyetleri değerli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Temmuz 2023?te kamuyla paylaşılmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, GRI İndeksi, 197-209
A4. Doğrulama

A4.1. Paydaşlığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında yer alan datalar kısmi olarak bağımsız bir kontrol firması tarafından doğrulanmaktadır. Ayrıntılı doğrulama dokümanları sürdürülebilirlik raporları ekinde yer almaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, PwC Raporlama Kılavuzu, 210-213 Bağımsız Garanti Beyanı, 214-215
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Paydaşlık, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, aksiyon planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Doğuş Otomotiv ISO 14001 Sertifikasına sahiptir. Çevresel performanslarını odak alanlarına uygun biçimde her yıl sistemli olarak Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında açıklamaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevresel Risk İdaresi, 111 Etraf ve Güç Siyasetimiz, 112-113 Atık İdaresi, 111-112 Güç ve Su İdaresi, 112 Emisyonlar, 113 Elektrikli Araçlar, 114
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama devri, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv etraf ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyar ve süreci ISO 14001 uygunluk yükümlülükleri dokümanı üzerinden izler. Şirketimizde atanmış bir etraf yöneticisi bulunmaktadır. Birebir vakitte direkt Kurumsal İdare ve Sürdürülebilirlik Komitesi?ne raporlama yapan bir Etraf Komitesi bulunmaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, İklim ve Etraf, 109-114
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel amaçlar kamuya açıklanmıştır.
X Şimdi açıklanmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel meselelerin iş gayelerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv çevresel bilgilerini odak alanları doğrultusunda her yıl açıklamakta ve mümkün olan başlıklarda gayelerini de kamuyla paylaşmaktadır. Tüm kıymet zinciri içinde iştirakleri, yetkili satıcı ve servisleri ile tedarikçilerini de çevresel bilgilerini açıklamak konusunda teşvik etmektedir. Tedarikçileri ile satın alma süreçlerinde kategorizasyon ve kontrol süreçlerine sürdürülebilirlik unsurlarını eklemiş ve 2015 yılından bu yana bu paydaşlarını sürdürülebilirlik raporuna dâhil etmeye başlamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Öncelikli Odak Alanlarımız Doğrultusunda Risk ve Fırsatlar, 38-40
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık paha zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak formda çevresel bahislerin nasıl yönetildiği, iş maksatlarına ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana AA1000SES Standardına uygun olarak belirlediği öncelikleri doğrultusunda çevresel bilgilerini açıklamaktadır. Odak alanlar 2018 yılında değişen şartlar ve paydaş beklentileri doğrultusunda yenilenmiş ve o tarihten bu yana yeni odak alanlar doğrultusunda raporlamaya geçilmiştir. İş stratejilerine entegrasyonla ilgili tüm ayrıntılar Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında yayınlanmaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Eser ve Hizmet Performansı, 49-64 Sürdürülebilir Tedarik Zinciri, 56-62 Tedarikçiler, 57-59
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel birlik ve derneklerle gerekli görüldüğü takdirde ve Şirket öncelikleri doğrultusunda iş birliği yapılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmakta ve gelecek dönemlerde iş birliği alternatifleri kıymetlendirilmektedir. Tüm işbirlikleri sürdürülebilirlik raporları kapsamında kamuya açıklanmaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Üyelikler ve İşbirlikleri, 43
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir halde kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv çevresel datalarını öncelikleri doğrultusunda 2009 yılından bu yana sürdürülebilirlik raporları kapsamında kıyaslamalı olarak yayınlamaktadır. ISO 14001: 2015 Etraf İdare Sistemi sertifikasyonu 2021 yılında tamamlanmıştır. Daha evvelki yıllarda da emisyonlar açıklanmasına karşın birinci sefer 2021 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında Kapsam 1-2-3 ve toplam karbon ayak izi Doğuş Otomotiv için açıklanmıştır. Daha evvelki yıllarla kıyaslanabilirliği olmadığı için yalnızca 2021 yılı verisi bu formda açıklanmıştır. Fakat evvelki yılların tüketimleri için geçmiş yılların sürdürülebilirlik raporları incelenebilir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevresel Performans, 139-144
B10. Bilgileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv çevresel datalarının açıklanmasında GRI Standards?ın önerdiği metodoloji ile birlikte lokal yasa ve yönetmeliklerin raporlamalarını kullanmaktadır. Bilgiler Şirket içinde oluşturulan ve her üniteden çalışanların dahil olduğu Sürdürülebilirlik Kurulu üyeleri tarafından toplanmakta ve konsolide edilmektedir. 2021 yılı itibariyle çevresel bilgiler ISO 14064?e uygun olarak hesaplanmış ve açıklanmıştır. Bundan sonraki yıllarda da bu halde verilecektir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevresel Performans, 139-144
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X 2009-2017 yılları ile 2018-2020 yılları ortasında öncelikli odak alanların değişmesi nedeniyle kıyaslanabilir bilgilerde değişiklik olmuştur. Fakat 2018 yılından bu yana sistemli yayınlanan raporlarda tıpkı faktörler üzerinden raporlama yapılması nedeniyle gerekli kıyaslamalar yapılabilmektedir. 2021 yılı itibariyle çevresel datalar ISO 14064?e uygun olarak raporlanmaya başlamıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çevresel Performans, 139-144
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli amaçlar belirlenmiş, bu gayeler ve geçmiş yıllarda belirlenen amaçlara nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv çevresel performansını da memleketler arası standartlara uygun biçimde Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında yayınlamaktadır. Tıpkı vakitte 2010 yılından bu yana BM KİS imzacısı olarak raporlarında BM KİS endeksine de yer vermekte ve taahhütlerini beyan etmektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, İklim ve Etraf, 109-114 İklim Değişikliği, 109-110 Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Güç Kaynağı Yatırımı, 110
B13. İklim krizi ile gayret stratejisi oluşturulmuş ve planlanan aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv iklim değişikliğini finansal risk olarak kabul ettiğini ekonomik kalkınma siyaseti ile birlikte kamuya beyan etmiştir. Ayrıyeten etraf ve güç idaresi siyaseti ile alt tesir alanları siyaseti kapsamında tüm stratejileri beyan edilmektedir. https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-politikalari
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek gayesiyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Eser ve hizmetlerin çevresel tesirinin idaresi siyaseti ve tesir alanı performansı doğrultusunda tüm aksiyonlar öncelikli odak alanlar kapsamında açıklanmaktadır. https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-politikalari
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv sera gazı emisyonlarını ISO 14064?e uygun olarak birinci kere 2021 yılında sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklamıştır. Kapsam 3 datalarını kısıtlı olarak toplamaktadır. 2022 yılı sürdürülebilirlik raporunda ise Kapsam 3 data alanlarını genişletmek üzere çalışmalara başlanmış ve 2022 sürdürülebilirlik raporunda yayınlanmak üzere datalar toplanmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nda bilgiler güncellenerek yayınlanmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, DOAŞ Karbon Ayak İzi, 143
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılına ilişkin bilgiler 2023 yılı Temmuz ayında yayınlanan sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, İklim ve Etraf, 109-114 Öncelikli Odak Alanlarımız Doğrultusunda Risk ve Fırsatlar, 38-40 Riskler Genel Görünüm, 35-37 Risk İdaresi, 49-51
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) bilgileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılına ilişkin datalar 2023 yılı Temmuz ayında yayınlanan sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Güç Tüketimi, 141
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2021 yılında Şekerpınar?da bulunan Lojistik Merkezi?nin çatısına 2,4 milyon dolar yatırımla güneş gücü panellerinin imaline başlamış ve 2022 yılında tamamlanan yatırımla Şekerpınar yerleşkesinde kullanılan elektrik gücünü direkt yenilenebilir güç kaynaklarından üretmeye devam etmiştir. Bu yatırımın 2022 yılında devreye alınmasıyla yıllık güç muhtaçlığımız yenilenebilir güç kaynağından sağlanarak elektrik kullanımı kaynaklı karbon emisyonlarında yılda %45 oranında düşüş hedeflenmiştir. Amaçların gerçekleşme oranı 2022 Sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. 2023 yılında bu gaye gerçekleştirilmiştir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Güç Kaynağı, 110 2023 Faaliyet Raporu, 105
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2022 yılında Şekerpınar yerleşkesinde yapılan GES yatırımıyla büsbütün yenilenebilir güce geçiş yapmıştır. 2023 Faaliyet Raporu, 105
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım bilgileri kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2021 yılında Şekerpınar?da bulunan Lojistik Merkezi?nin çatısına 2,4 milyon dolar yatırımla güneş gücü panellerinin üretimine başlamış ve 2022 yılında tamamlanan yatırımla Şekerpınar yerleşkesinde kullanılan elektrik gücünü direkt yenilenebilir güç kaynaklarından üretmeye devam etmiştir. Bu yatırımın 2022 yılında devreye alınmasıyla yıllık güç muhtaçlığımız yenilenebilir güç kaynağından sağlanarak elektrik kullanımı kaynaklı karbon emisyonlarında yılda %45 oranında düşüş hedeflenmiştir. Amaçların gerçekleşme oranı 2022 Sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. Bu maksat 2023 yılında gerçekleştirilmiştir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Güç Kaynağı, 110 2023 Faaliyet Raporu, 105
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2021 yılında Şekerpınar?da bulunan Lojistik Merkezi?nin çatısına 2,4 milyon dolar yatırımla güneş gücü panellerinin imaline başlamış ve 2022 yılında tamamlanan yatırımla Şekerpınar yerleşkesinde kullanılan elektrik gücünü direkt yenilenebilir güç kaynaklarından üretmeye devam etmiştir. Bu yatırımın 2022 yılında devreye alınmasıyla yıllık güç gereksinimimiz yenilenebilir güç kaynağından sağlanarak elektrik kullanımı kaynaklı karbon emisyonlarında yılda %45 oranında düşüş hedeflenmiştir. Gayelerin gerçekleşme oranı 2022 Sürdürülebilirlik raporu kapsamında açıklanmıştır. Bu gaye 2023 yılında gerçekleştirilmiştir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Güç Kaynağı, 110 2023 Faaliyet Raporu, 105
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Su tüketimi Doğuş Otomotiv?in öncelikli odak alanları ortasında yer almaktadır. 2009 yılından bu yana satılan araç başına su tüketimini açıklamakta ve tüketimin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Kapsamlı bilgiler Sürdürülebilirlik Raporu?nda kıyaslamalı olarak yer almaktadır. Doğuş Otomotiv 2023 yılı itibariyle Su Ayak İzi?ni de raporlamayı hedeflemektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Doğuş Oto Çevresel Performans, 94 Güç ve Su İdaresi, 112 Etraf ve Güç Siyasetimiz, 112-113 Su Tüketimi, 113-114
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin öncelikli odak alanları ortasında yer almamaktadır. Paydaş beklentileri dahilinde değerlendirilmemiştir.
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin öncelikli odak alanları ortasında yer almamaktadır. Paydaş beklentileri dahilinde değerlendirilmemiştir.
B24. İştirak içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin öncelikli odak alanları ortasında yer almamaktadır. Paydaş beklentileri dahilinde değerlendirilmemiştir.
B25. Paydaşlığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv tüm sürdürülebilirlik bilgilerini standartların temel göstergeleri dahilinde internet sitesi üzerinden kamuya açık biçimde paylaşmaktadır. Yasal zorunluluklar gereği kamu otoritelerine yapılan bildirimlerin haricinde, yayınlanan çevresel bilgiler doğrultusunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?nde kıymetlendirilmektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, İndeksler, 149-209
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve öteki ilgili mevzuatı kapsayacak halde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv insan hakları siyaseti, insan hakları başlığında öncelikli odak alanları ve çalışanlar ve iş ortamı siyaseti ile bağlı alt siyasetleri ve Doğuş Otomotiv Etik Kodu prensibin kapsamı dahilindeki gereklilikleri karşılamaktadır. Gerekli tüm ayrıntılar ve performanslar internet sitesi ve sürdürülebilirlik raporları kapsamında açıklanmaktadır. https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-politikalari
C1.2. Tedarik ve paha zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının uygunlaştırılması, bayan istihdamı ve kapsayıcılık mevzularına (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. hususlarda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Çalışanlar ve İş Ortamı Siyaseti, Fırsat Eşitliği Siyaseti ve Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Sürdürülebilir Satın Alma Siyaseti https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-politikalari
C1.3. Belli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas bölümlerin (düşük gelirli kısımlar, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda kıymet zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X İş?te Eşitlik Programı, İnsan hakları siyaseti, ayrımcılık siyaseti, Sürdürülebilir Satın Alma Siyaseti https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-politikalari
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk personel çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Siyaseti, İnsan hakları siyaseti, Doğuş Otomotiv Etik Kodu, Ayrımcılığın Önlenmesi Siyaseti, Çocuk Personeller İdare Yaklaşımı, BM KİS Taahhüdü https://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/strateji-ve-yonetim/surdurulebilirlik-politikalari
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare bahislerine çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X tüm ayrıntılar sürdürülebilirlik raporları kapsamında her yıl yayınlanmaktadır. Birebir vakitte Etik Kod, Etik Sınır ve ilgili süreçlerle ilgili bilgiler Etik Kod kapsamında yer almaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çalışanlar ve İş Ortamı Performansı, 64-77 2023 Faaliyet Raporu, 109-117, 120
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait sistemler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X İlgili tüm ayrıntılar sürdürülebilirlik raporları kapsamında her yıl yayınlanmaktadır. Birebir vakitte Etik Kod, Etik Çizgi ve ilgili süreçlerle ilgili bilgiler Etik Kod kapsamında yer almaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, İnsan Hakları İdaresi, 53, 2023 Faaliyet Raporu, 120
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan periyot içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İlgili tüm ayrıntılar sürdürülebilirlik raporları kapsamında her yıl yayınlanmaktadır. Tıpkı vakitte Etik Kod, Etik Çizgi ve ilgili süreçlerle ilgili bilgiler Etik Kod kapsamında yer almaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Çalışanlar ve İş Ortamı Performansı, 64-77 2023 Faaliyet Raporu, 109-119
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Sıhhati ve Güvenliği Doğuş Otomotiv?in sürdürülebilirlik öncelikli odak alanları ortasında yer almaktadır. Siyasetler internet sitesinde yer almaktadır. İlgili datalar kıyaslamalı olarak Sürdürülebilirlik Raporu?nda yayınlanmaktadır. 2022 yılında ISO 45001 İş Sıhhati ve Güvenliği Sertifikası alınmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sıhhat ve Güvenlik, 70-72 Doğuş Oto Çalışan Eğitimleri, 92-93 İş Sıhhati ve Güvenliği, 134-136
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması maksadıyla alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş Sıhhati ve Güvenliği Doğuş Otomotiv?in sürdürülebilirlik öncelikli odak alanları ortasında yer almaktadır. Siyasetler internet sitesinde yer almaktadır. İlgili bilgiler kıyaslamalı olarak 2021 Sürdürülebilirlik Raporu?nda yayınlanmaktadır. 2022 yılında ISO 45001 İş Sıhhati ve Güvenliği Sertifikası alınmıştır. 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, Sıhhat ve Güvenlik, 70-72 Doğuş Oto Çalışan Eğitimleri, 92-93 İş Sıhhati ve Güvenliği, 134-136
C1.7. Şahsî bilgilerin korunması ve data güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Ferdî Bilgilerin Korunması hakkında tüm yasal düzenlemelere uygun geliştirmeler yapılmış, süreç en ileri seviyede yönetilmektedir. Birebir vakitte 2021 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği İdare Sistemi suram çalışmalarına başlanmış, sertifikasyon 2022 yılında alınmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Bilgi Güvenliği, 62, 2023 Faaliyet Raporu, 41
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv Etik Kodu 2012 yılından bu yana kamuya açık bir taahhüt olarak tüm paydaşlarımızın ulaşabileceği internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/20215415118263_DogusETIK%20kod-2021-TR.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv trafikte güvenliğin kıymetini ve insan hayatının kıymetini bilir. Eser ve hizmetlerinin yüksek standartlara sahip olması ve bu özelliklerini kullanım müddetleri boyunca koruyabilmeleri için gerekli hizmetleri sunmayı taahhüt eder. Çalışanları, trafikte güvenliğin kıymetiyle ilgili örnek olur ve sorumlu davranır. Sattığı eserlerin müşteri sıhhati ve güvenliği ile ilgili yüksek standartlarda olduğunu taahhüt eder. Sattığı eserlerin kullanım ömrü boyunca bu standartlarını distribütörlük mukaveleleri kapsamında distribütörlüğü devam ettiği sürece koruma etmesi için kaliteli ve yüksek standartlarda bakım ve tamir hizmetlerini yasal düzenlemeler ile sonlu olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Trafikte güvenlik konusunda daima bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog ve işbirliği içinde yürütür ve yönetir. Etik unsurları anlaşılır ve ulaşılabilirdir. Çoklu iştirakle desteklenmiştir. Üst idare tarafından onaylı olup ve kurumsal idare unsurlarının ana ögelerinden biridir. Etik prensiplerinin tüm süreçlerini içine alan kapsamlı bir çerçeve haline gelmesi için çalışmalarını sürdürür. Hile ve suistimal üzere etik olmayan durumlardan uzak hareket eder, çalışanlarının da bu hususta bilinçlenmeleri ve sorumluluk üstlenmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar. Hile ve suistimali önleyici sistemleri kurmak için çalışmalar başlatır ve maksatlar koyar. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Toplumsal İştirak, 105 Trafik Hayattır, 105 Gönüllülük Platformları, 107 Sermaye-Etki Alanı Tablosu, 30 Doğuş Otomotiv Yenilenebilir Güç Kaynağı Yatırımı, 110 Elektrikli Araçlar, 114
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Sürdürülebilirlikle ilgili tüm eğitim ve uygulamalar, siyaset bilgilendirmeleri sürdürülebilirlik raporları kapsamında her yıl güncellenerek yayınlanmaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Öncelikli Odak Alanlarımız Doğrultusunda Risk ve Fırsatlar, 38-40 Ahenk İşlevi ve KVKK Uygulamaları , 52 Doğuş Otomotiv Etik Kodu , 52-53 İnsan Hakları İdaresi, 53 Dijital Okuryazarlık, 55, 145 2023 Faaliyet Raporu, 48, 52, 102-104, 114-116, 120
C2. Paydaşlar, Memleketler arası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri İdaresi ve ilgili strateji ve uygulamalara sürdürülebilirlik raporları kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu, 42-48
C2.2. Paydaşlarla yürütülen irtibat (hangi paydaş, mevzu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2009 yılında düzenlenen bir çalıştayla AA1000SES metodolojisini kullanarak kilit paydaşlarını belirlemiş ve sürdürülebilirlik stratejisini paydaş iştirakine odaklamıştır. İlgili tüm strateji ve uygulamalar, paydaş iştiraki platformları internet sitesi üzerinden açıklanmaktadır. Şimdiki performanslar ise sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Paydaş İştiraki, 41 Doğuş Otomotiv Kilit Paydaşları ve Paydaş Diyalog Platformları, 145-148
C2.3. Raporlamalarda benimsenen milletlerarası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana her yıl nizamlı olarak GRI Global Raporlama Teşebbüsü çerçevesine uygun olarak sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır. Teşebbüsün son raporlama çerçevesi olan GRI Standards?a nazaran kapsamlı raporlama seviyesinde rapor yayınlamaktadır. Doğuş Otomotiv 2022 Sürdürülebilirlik Raporu?nda ilgili indeksler ve ayrıyeten SASB Göstergeleri için de indeks yer almaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Referans Alınan Rehber Unsur ve Standartlar, 5
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan milletlerarası kuruluş, komite ve prensipler kamuya açıklanmıştır.
X Doğuş Otomotiv 2010 yılından bu yana UNGC Birleşmiş Milletler Global Prensipleri imzacısı olup ilgili indeksler internet sitesi üzerinden ve sürdürülebilirlik raporları kapsamında yayınlanmaktadır. 2022 yılında UN WEPs ?e de imzacı olarak iştirak sağlanmış, ilgili raporlamaya 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında yer verilmiştir. Doğuş Otomotiv 2017 yılından bu yana her yıl sistemli olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Endeksi?ne de sürdürülebilirlik raporu kapsamında yer vermektedir. 2020 Raporu ile birlikte AIAG Unsurları indeksi de raporda yer almaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, BM KİS İndeksi, 150-163 BM KGP (UN WEPs) İndeksi, 164-165 BM SKA İndeksi, 166-173
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya milletlerarası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Doğuş Otomotiv 2014-2015 Periyodundan bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olmaktadır. 2022 yılında ise birinci kere açıklanan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi?ne de dâhil olmuştur. Milletlerarası indekslerle ilgili izleme ve planlama çalışmaları 2023 yılında da devam etmektedir. 2023 Faaliyet Raporu, 96
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurmak konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Lakin paydaş iştiraki süreçlerinde kilit paydaşların görüşleri strateji ve öncelikli odak alanları belirlenirken dikkate alınmıştır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, İş Modelimiz ve Sürdürülebilirlik, 29 Paydaş İştiraki, 41 Doğuş Otomotiv Kilit Paydaşları ve Paydaş Diyalog Platformları, 145-148, 2023 Faaliyet Raporu, 102-103
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun ehemmiyeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlik tüm paydaşlarımızı da dahil ettiğimiz kıymet zincirimiz boyunca stratejik olarak ele alınmakta, üçüncü partiler de dahil olmak üzere yüz yüze eğitimler ve toplantılarla bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Toplumsal sorumluluk Doğuş Otomotiv?de gönüllülük platformu üzerinden teşvik edilmektedir. Bunun yanında Trafik Hayattır Programı bir toplumsal iştirak programı olarak yürütülmektedir. İlgili ayrıntılar Kurumsal İdare Ahenk Raporu ile Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında kamuya açıklanmaktadır. 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Toplumsal İştirak, 105 2023 Faaliyet Raporu, 120-123

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259387

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/dogus-otomotiv-s/kap-haberi/334438

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!